Adresa: 

Moravské náměstí

pod "Joštem"

Otevírací doba: 

leden - únor:

1. blok   10:00 – 12:00
2. blok  13:00 – 15:00
3. blok  16:00 – 18:00
4. blok  19:00 – 21:00

změna vyhrazena

Cena: 

Dospělí:
100 CZK / časový blok

Slevněná:
Děti (do 15 let), senioři 65+, ZTP/P
60 CZK / časový blok

Děti do 6 let:
Zdarma (max. 3 děti na doprovod)

Půjčovna bruslí: 739 673 449

Rozpis a rezervace: 
20. 10. 2019 - Neděle
 9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Bruslák 

Týdenní rozpis

Na bruslích v centru Brna

 

Odreagujte se z nákupního shonu s bruslemi na nohou.

Můžete se projet pod sochou Jošta na Moravském náměstí před Moravskou galerií.

U kluziště je k dispozici půjčovna bruslí, pomůcky pro výuku nejmenších, občerstvení v okolí.

Časový blok má dvě hodiny a je v rozpisu vyznačen modře. Úprava ledu křížkem.

Sledujte rozpis, aby jste se vyhnuli setkání s rolbou a také rezervovaným hodinám.

 

 

Půjčovna bruslí

 

Půjčovna je tu pro vás celý den.
Brusle si můžete rezervovat na čísle

739 673 449.

Půjčovné je za 2 hodinový blok

70 Kč

a vratná záloha 500 Kč.

 

 

Designová zvířátka pro výuku dětí

 

Chcete naučit děti bruslit nebo jim zpestřit odpoledne? Pak je usíte seznámit s naším tučňákem!

Tučňáka si můžete rezervovat na telefonním čísle

739 673 449.

Půjčovné je za 2 hodinový blok

50 Kč

a vratná záloha 1000 Kč.

 

 

Provozní doba během Štědrého dne a Silvestra

 

24. 12. – Na Štědrý den se bude bruslit od 10:00 do 14:00 h bez úpravy nonstop

25. 12. – zavřeno

26. 12. – běžný provoz

31. 12. – na Silvestra běžný provoz + poslední blok prodloužen do 22:00 h

1. 1. 2019 – zavřeno

 

 

 

Návštěvní řád Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora / Provoz - Bruslák pod Joštem

 

1. Úvodní ustanovení

 • Po vstupu do prostoru Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora – kluziště Moravské náměstí (dále jen kluziště) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu pro kluziště a dbát pokynů pracovníků areálu.
 • Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.

2. Vstup do areálu

 • Vstupem do areálu kluziště se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád.
 • Vstup do prostoru kluziště je možný pouze přes hlavní vchod kolem odbavení.
 • Doba pobytu na zimním stadionu začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním. Doba provozu 10:00 – 21:00h v jednotlivých blocích, které budou vždy dostatečně v předstihu oznamovány.

3. Zakázané činnosti v areálu kluziště

 • V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
 • Vstup na ledovou plochu bez bruslí (Výjimku z provozního řádu tvoří doprovod dítěte. Tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě, mladší deseti let.)
 • Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů
 • Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru
 • Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím
 • Kouření v bezprostřední blízkosti ledové plochy
 • Odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
 • Vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem
 • Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním
 • Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (technické zázemí, venkovní technologické prostory atd.)
 • Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu, veřejnosti.
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně, užívat rozhlasových přijímačů, magnetofonů.
 • V prostorách sociálního zázemí a šaten používat otevřeného ohně, kouřit a konzumovat alkohol.
 • Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, rovněž tak do prostor rolby, zákaz koulování a házení sněhu.
 • Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, alkohol.
 • Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, a ostatním zařízením.
 • Konzumovat potraviny na ledové ploše.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 • Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců areálu následkem je vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.
 • Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách, tzn. vstupovat do technického zázemí kluziště a areálu.

4. Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu

 • Návštěvníci areálu jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit se jimi.
 • Změny směru bruslení organizují pouze pořadatelé veřejného bruslení, a to písknutím a voláním: „Změna směru“.
 • Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele, ukončujícího veřejné bruslení.
 •  Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště.
 • Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci Sportovišť.
 • Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu v případě porušení  tohoto návštěvního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí hlavní pořadatel, jeho zástupce, nebo službu konající strojník, bez nároku na vrácení vstupného.
 • Za věci odložené mimo šatnu správa kluziště neručí!

5. Vyloučení z návštěvy areálu

Vstup do areálu je zakázán:

 • Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
 • Osobám nečistým, zahmyzeným nebo vzbuzujícím odpor.
 • Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Z areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů pracovníků areálu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo Městskou policii a Policii ČR.

6. Úrazy a škody – zodpovědnost

Škody a ztráty:

 • Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
 • Za ztrátu zapůjčených předmětů je povinen každý návštěvník povinen uhradit náhradu škody.
 • Doporučuje se nebrat na kluziště cenné věci (fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony atd.) a větší obnosy peněz.
 • Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě konající dozor nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat pokladní, která provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.
 • Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu je trestné.
 • Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením zimního kluziště.
 • Samoobslužné skříňky slouží na odkládání bot či oblečení.
 • Samoobslužné skříňky nejsou určeny k úschově cenných předmětů (fotoaparáty, mobilní telefony, hudební přehrávače, šperky zbraně atd.) a peněz včetně kreditních karet.

První pomoc, úrazy:

 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned zdravotní dozor.(strojník, pokladní)
 • Úraz bude zapsán   do Knihy úrazů (u dozoru kluziště)
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelně označené místo první pomoci u dozoru kluziště.
 • První pomoc je poskytována zdarma.
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají přísl. pracovníky kluziště a pomohou při poskytování první pomoci.
 • Lékárnička se nachází v pokladně a u strojníků.

7. Závěrečná ustanovení

 • Hudební produkce v prostorách kluziště nebude provozována ve všední dny v době 17:00 – 18:00 hod. V neděli od 7:00 -12:00 hod a 18:00 -20:30 hod. (aby nedocházelo k rušení bohoslužeb)
 • Vzhledem k tomu, že kluziště sousedí s kostelem při nepředvídaných akcích (např. pohřeb) se provoz hudební produkce upraví s osobou provozovatele a to obsluhou kluziště vykonávající směnu na tel. čísle: 702 125 589.
 • Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku.
 • Přání a stížnosti, týkající se provozu kluziště mohou být uplatněny na podatelna@kravihora-brno.cz

 

Tísňová telefonní čísla:

Nejdůležitější telefonní čísla

Rychlá záchranná služba (s lékařem)……. 155 nebo 112

Hasiči …………………………………………………… 150

Policie ČR……………………………………………… 158

 

V Brně 17. 10. 2018 – Mgr. Evžen Hrubeš