Návštěvní řád sportovního a rekreačního areálu Kraví hora – vnitřní a venkovní bazén

1. Úvodní ustanovení

Při vstupu do prostoru Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora (dále jen „areál“) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu. Pokud návštěvník s tímto návštěvním řádem nesouhlasí, je povinen okamžitě opustit prostory areálu. V opačném případě návštěvník vyjadřuje s návštěvním řádem svůj bezpodmínečný souhlas. Tento řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.


2. Vstup do areálu

 • Všem návštěvníkům je vstup do areálu povolen pouze v provozní době.
 • Do placené zóny (to jsou prostory šaten, vnitřní a vnější bazény) je vstup povolen jen s platnou vstupenkou a klíčem od šatní skříňky, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně bazénu, dále s platnou permanentní vstupenkou nebo průkazem (plavenkou) nájemce. Vstupenku nebo kartu s předplaceným kreditem, musí návštěvník vždy řádně označit na zahájení vstupu a potom na výstupu z areálu na turniketu (venkovní bazén) na pokladně vnitřní bazén, pokud  to tak návštěvník neučiní na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Prostory vnitřních a vnějších bazénů nejsou vzájemně propojeny a pro každé z nich platí samostatné vstupenky.(viz. ceník pro jednotlivé vstupy)
 • Dětem do 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Kapacita vnitřních bazénů je 130 osob a proto si provozovatel vyhrazuje právo při naplnění této kapacity omezit nebo zakázat vstup do prostoru vnitřních bazénů dalším návštěvníkům. Do té doby než se kapacita uvolní.
 • Vnitřní bazény nebo jejich části mohou být po určitou dobu vyhrazeny školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je v takto vyhrazených prostorech zakázáno koupání ostatních návštěvníků.

3. Vstupenky a placení vstupného – vstupenkový řád

Za pobyt v prostorech vnitřních a vnějších bazénů areálu je návštěvník povinen zaplatit vstupné dle platného ceníku vstupného.

Při úhradě platební kartou bude účtován poplatek z uhrazené částky ve výši 1,8%

Vstupné je návštěvníkům účtováno automatickým pokladním systémem(viz ceník.)

Vstupenky jsou:

 • jednorázové na určitou dobu
 • s předplaceným kreditem (permanentky)
 • průkazky nájemců.

Pokladna umožní vstup jen s platnou vstupenkou. Návštěvník, který prochází pokladnou si odebere automaticky při placení doklad o zaplacení, který slouží jako kontrola pro případnou reklamaci při překročení koupeného časového limitu.

Návštěvník je povinen uschovat doklad o zaplacení pro kontrolu po celou dobu pobytu v areálu. V prostoru vnitřních bazénů je za vstupenku považován klíč od šatní skříňky a pro veřejnost označení barevnou gumičkou.

Za ztrátu klíče a otevření skříňky je návštěvníkovi účtován manipulační poplatek 300,- Kč.

Jednorázové a celodenní vstupenky:

 • Platí vždy výhradně jen pro vnitřní nebo jen pro vnější bazény a nejsou mezi sebou zaměnitelné.
 • Vstupenky pro vnitřní bazény vydává pokladna ve spodním patře u vchodu do vnitřních bazénů.
 • Platnost vstupenek je časově omezená dle podmínek uvedených v platném ceníku vstupného. Doba platnosti vstupenky je vyznačena na dokladu o zaplacení.
 • Pokud návštěvník opouští areál poté, co uplynula doba platnosti jeho jednorázové vstupenky, automaticky se mu doplatek strhává ze zálohy při vracení klíče od šatny. Návštěvník, který překročí stanovený časový limit je povinen před odchodem doplatek dle platného ceníku vstupného zaplatit.
 • Návštěvník, který požaduje vydání zlevněné vstupenky nebo permanentky, je povinen prokázat oprávněnost svého požadavku – senioři nad 65 let předložením občanského průkazu nebo jiného úředně vystaveného dokladu se zapsaným údajem o datu narození, osoby zdravotně tělesně postižené (ZTP/P) předložením příslušného průkazu.

Permanentky (tj. vstupenky s předplaceným kreditem):

 • Platí pro vnitřní i pro vnější bazény po dobu dvou let od data vydání. Tato doba se automaticky prodlužuje o dva roky po každém použití karty (vstupu na bazén) Permanentky , na jejichž účtu nedošlo za dva roky k žádnému pohybu (transakci financí) zanikají. Kredit včetně zálohy bez náhrady propadá ve prospěch provozovatele areálu. Pokud si návštěvník v době platnosti permanentky požádá na pokladně, nebo v kanceláři areálu o vyplacení kreditu v penězích (písemnou formou, vč. doložené čipové karty-permanentky) a v případě vrácení kreditu v penězích bude odečtena výše poskytnutého bonusu při zakoupení permanentky a manipulační poplatek 200 Kč. Výplata probíhá zásadně bezhotovostně.
 • Permanentky vydává vyhrazená pokladna nebo kancelář areálu. V těchto vstupenkách je uložen předplacený kredit, ze kterého se při opuštění areálu odečítá vstupné za dobu strávenou v areálu podle podmínek uvedených v platném ceníku vstupného. Tato doba začíná vydáním klíče od šatní skříňky. Tato doba končí vrácením klíče od šatní skříňky.
 • Pokud návštěvník nedisponuje na permanentce tak vysokým kreditem, aby z něj před opuštěním areálu mohl uhradit potřebné vstupné, je povinen částku dobít u pokladny před vstupem do areálu.
 • Za ztrátu či odcizení permanentky návštěvníkovi nepřísluší náhrada ze strany provozovatele.
 • Další pravidla pro používání  a platnost permanentky


4. Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu

Návštěvníci, kteří jsou neplavci, nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se koupat v prostorech pro neplavce tzn. v hrátkovém bazénku (12,5m hloubka 1m) a ve vířivce.

Dále jsou všichni návštěvníci povinni:

 • Řídit se oznámeními a upozorněními vyvěšenými v areálu.
 • Chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou a energiemi.
 • Udržovat čistotu v areálu.
 • Dbát o osobní bezpečnost.
 • Používat mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby pouze ve sprchách a na WC.

1. Návštěvník po příchodu do krytého bazénu provádí v uvedeném pořadí tyto úkony:

 • zakoupení platné časové vstupenky nebo použití předplacené vstupenky či karty nájemce
 • převzetí zámku s klíčem k šatní skříňce proti složené záloze
 • průchod turniketem na vstupu
 • Na vyhrazeném místě je návštěvník povinen zout si obuv, kterou si vloží (v případě nepříznivého počasí)do igelitového sáčku, který si pak uschová v šatní skříňce nebo ve skupinové šatně.
 • použití šatní skříňky nebo skupinové šatny k převlečení
 • vysprchování a umytí bez plavek
 • Použití bazénu, příp. páry a dalších vodních atrakcí

Každý návštěvník je povinen po odchodu ze šaten před vstupem do bazénu z hygienických důvodů použít WC a sprchy. Při sprchování se musí každý návštěvník důkladně umýt mýdlem bez plavek a pak se čistou vodou osprchovat. Při mytí v plavkách není omytí důkladné a dostatečné a mýdlo se sráží v plavkách a následně velmi znečišťuje vodu v bazénu.

Vstup do páry

Pára je doplňkové zařízení krytého bazénu.

Kapacita parní kabiny je 12 osob

 • Dětem je lázeň v páře povolena pouze za přímého dozoru dospělé osoby.
 • Všichni uživatelé parní lázně se ochlazují jen pod sprchou.
 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj momentální zdravotní stav umožňujícímu pobyt v parní kabině (např. vysoký tlak, srdeční vada atd.). Pokud toto nerespektuje podstupuje toto na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

5. Používání vodních atrakcí

Použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů.

Při používání vodních atrakcí dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy a upozornění plavčíků.

Vířivky a chrliče vody se pouštějí v omezené míře dle posouzení plavčíků na 20 minut, je zde zakázáno se potápět ze zdravotních důvodů je doporučená doba pobytu ve whirpoolu nejdéle 20 minut.


6.Zakázané činnosti v plaveckém areálu

Návštěvníkům je zakázáno:

 • Kouřit v celém areálu vyjma prostoru před venkovním občerstvením.
 • Vstupovat do prostor určených opačnému pohlaví.
 • Vstupovat do prostor vyhrazených pro pracovníky areálu.
 • Brát s sebou k bazénům a do bazénů žvýkačky, skleněné, ostré a jiné předměty, které mohou ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
 • Do prostor bazénu a šaten je zakázán vstup s jídlem a jeho konzumace.
 • Konzumovat potraviny a nápoje mimo míst k tomu určených.
 • Skákat do bazénů z delších stran, mimo prostor k tomu určených.
 • Běhat, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody
 • Neoprávněně používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci a volat o pomoc bez vážné příčiny.
 • Manipulovat s vytápěním, vzduchotechnikou, elektrickým a ostatním zařízením areálu.
 • Odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a znečišťovat prostory areálu.
 • Koupání v bazénech není dovoleno dětem do jednoho roku věku.
 • Vstup do bazénů je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru. Vstup není povolen v plavkách nepřiléhavého typu (šortky, bermudy, plážové plavky) a ve spodním prádle.
 • Vstupovat v obuvi do prostor šaten a bazénu.
 • Vstupovat v oblečení do prostor bazénu (povolen je oděv pro instruktory trenéry a cvičitele a to: sportovní oblečení např. šortky a tričko..)
 • Používat vlastní elektrospotřebiče a přemisťovat vybavení bazénů.
 • Svlékat, oblékat nebo odkládat šatstvo mimo určené prostory šaten.
 • Do bazénu je zakázáno vnášet nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty , potápěčské brýle, šnorchl, plovací ploutve, puky a míče (včetně tenisových). Povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a plavecké brýle.
 • Do prostor bazénu a šaten je zakázáno nosit skleněné láhve a předměty ze skla a jiných křehkých materiálů.

7.Vyloučení z návštěvy areálu

Vstup do areálu je zakázán:

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, infekčními kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem, bacilonosičům a osobám s otevřenými ranami.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Zvířatům.
 • Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Z areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů pracovníků areálu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo Městskou policii a Policii ČR.

8. Úrazy a škody - zodpovědnost

Škody a ztráty:

 • Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení areálu nebo na majetku třetích osob.
 • Za ztrátu zapůjčených předmětů je povinen každý návštěvník povinen uhradit náhradu škody.
 • Peníze a cenné předměty musí návštěvníci ukládat v pokladně, jinak za jejich ztrátu či poškození provozovatel krytého bazénu nenese zodpovědnost.
 • Doporučuje se nebrat na koupaliště cenné věci a větší obnosy peněz.
 • Provozovatel nabízí možnost využití bezpečnostních schránek na uložení cenných předmětů.
 • Větší částky peněz, cenné předměty a majetek je povinen každý návštěvník uložit do bezpečnostní schránky. Úschova věcí se provádí bezplatně, záloha za bezpečnostní schránku činí 50,-- Kč.
 • Předměty nalezené v objektu krytého plaveckého bazénu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat pokladní, která provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.
 • Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu je trestné.
 • V ostatním platí příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména části 6. občanského zákoníku, týkající se náhrady škody.

První pomoc, úrazy:

 • Za zajištění první pomoci v prostorách bazénu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 • Úraz bude zapsán   do Knihy úrazů ( u plavčíka).
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelně označené místo první pomoci – v místnosti plavčíka.
 • První pomoc je poskytována zdarma.
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají přísl. pracovníky krytého bazénu a pomohou při poskytování první pomoci.
 • Lékárnička se nachází u plavčíka, v pokladně a u strojníků.

9. Závěrečná ustanovení

 • Areál je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem s výjimkou WC, sprch a převlékáren,
 • Nájemci se nad rámec návštěvního řádu řídí i příslušnými ustanoveními uzavřených nájemních smluv.
 • Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
 • Každý návštěvník se vstupem a zaplacením vstupného zavazuje dobrovolně dodržovat všechna ustanovení tohoto návštěvního řádu.

Nejdůležitější telefonní čísla

 • Rychlá záchranná služba (s lékařem): 155 - ohrožení života
 • Hasiči: 150
 • Policie ČR: 158

Za provozovatele Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Dominikánská 2, 601 69 Brno

Ředitel. Mgr. Evžen Hrubeš