1. NÁZEV

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Organizaci zřídilo svým usnesením Zastupitelstvo městské části Brno-střed. Důvodem je zajištění provozu a poskytování služeb v oblasti sportu a volnočasových aktivit, především obyvatelům městské části Brno-střed.
Více informací je uvedeno ve zřizovací listině a souvisejících dokumentech.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizaci tvoří pracoviště:

a) Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Údolní 76, 602 00 Brno
b) Hokejová hala Úvoz, Úvoz 55a, 602 00 Brno
c) Kluziště na Moravském náměstí, 602 00 Brno
 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dominikánská 264/2
601 69  Brno
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Údolní 76
602 00 Brno
 

4.3 Úřední hodiny

dle provozní doby areálu
Po - Pá – od 6:00-22:00 hod.
So, Ne, Svátky od 8:00-21:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

 • Ředitel – Mgr. Evžen Hrubeš
  tel.: 543 214 003
   
 • Provozní vedoucí Kraví hora, PO a BOZP - Bc. Roman Vojáček
  tel.: 543 214 004
   
 • Provozní vedoucí hala Úvoz - Radek Lhota
  tel.: 541 215 115
   
 • Pokladna
  tel.: 543 216 434
   
 • Mzdy, personalistika, účetnictví - Martina Kaderková
  tel.: 543 216 433
   
 • Ekonomika, rozpočet, účetnictví - Lenka Placherová
  tel.: 543 216 433

 

4.5 Čísla faxu

není

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.kravihora-brno.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna(zavinac)kravihora-brno.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

hrubes@kravihora-brno.cz
vojacek@kravihora-brno.cz
placherova@kravihora-brno.czLhota@kravihora-brno.cz

 

4.9 ID datové schránky

Xmvk79u

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

39800005/2700 Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

6. IČ

71214747

 

7. DIČ

CZ71214747
 

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina a související dokumenty
Zřizovací listina organizace .pdf
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace .pdf
Smlouva o výpůjčce ve formátu .pdf

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce .pdf.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce .pdf
Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce .pdf
Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce .pdf
Dodatek č. 5 ke smlouě o výpůjčce .pdf

Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku .pdf

Výpis z registru ekonomických subjektů
Výpis z registru ekonomických subjektů.pdf

Zprávy o činnosti
Zpráva o činnosti za rok 2019.pdf
Zpráva o činnosti za rok 2017.pdf
Zpráva o činnosti za rok 2015  .pdf
Zpráva o činnosti za rok 2014 .pdf

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2019.pdf
Rozpočet  na rok 2018 .pdf

Rozpočet  na rok 2017 .pdf
Rozpočet na rok 2016 .pdf
Rozpočet na rok 2015 .pdf
Rozpočet na rok 2014 .pdf

Účetní uzávěrka za rok 2018.pdf
Účetní uzávěrka za rok 2017 .pdf
Účetní uzávěrka za rok 2016 .pdf

Účetní uzávěrka za rok 2015 .pdf
Účetní uzávěrka za rok 2014 .pdf

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost se podává:

 • v sídle organizace –Údolní 76, Brno - Masarykova čtvrt a to v pracovní dny od 06:00 – 22:00 hod. Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat:

 • dopisem na adresu organizace:
  Sportovní a rekreační areál Kraví hora
  příspěvková organizace, Dominikánská 2, Brno 601 69
   
 • e-mailem na podatelna(zavináč)kravihora-brno.cz

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost o informace lze podat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

 • ústně (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv pracovišti organizace
 • písemně na adresu: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Dominikánská 2, Brno 601 69
 • elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna(zavináč)kravihora-brno.cz
 • prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: xmvk79u

Stížnosti je možná adresovat:

 • řediteli organizace (písemně) na adresu  Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace. Dominikánská 2, Brno 601 69
 • elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna(zavináč)kravihora-brno.cz
 • odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed (písemně) na adresu Dominikánská 2, 602 00 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna(zavináč)stred.brno.cz
 • starostovi městské části Brno-střed (písemně na adresu Dominikánská 2, 601 69 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna(zavináč)stred.brno.cz).

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Žadatel o informace může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, podat stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, domáhat se ochrany před nečinností podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MČ BS. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Žadatel může podat stížnost v případě, kdy nesouhlasí s vyřízením žádosti sdělením odkazu na zveřejněnou informaci, nebo mu po uplynutí lhůty 15 dnů, příp. řádně prodloužené lhůty pro poskytnutí informací, nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady sdělené dle ust. § 17 odst. 3 informačního zákona požadované v souvislosti s poskytováním informací. 
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne:
a) doručení sdělení údajů umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, sdělení o odložení žádosti v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu, nebo ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MČ BS.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

12. FORMULÁŘE

ke stažení zde: frm.pdf

 

13.POPISY POSTUP – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

14. PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)

 

14.2 Vydané právní předpisy

nejsou

 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • vyhledávání informací za každou započatou hodinu: 180 Kč
 • pořízení kopie formátu A4, jednostranná 2 Kč, oboustranná: 4 Kč
 • pořízení kopie formátu A3, jednostranná 4 Kč, oboustranná: 8 Kč
 • odeslání poštou: dle platných sazeb poštovního sazebníku
 • za technické nosiče: CD 10 Kč, DVD 15 Kč

  (všechny částky jsou uvedeny vč. DPH)

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

není

 

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv

nejsou

 

16.2 Výhradní licence

nejsou

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výrocní zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019.pdf
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018.pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017.pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 .pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014.pdf

 

18. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů klientů dodavatelů a dalších osob
Směrnice ředitele organizace pro provozování kamerového systému

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Iva Kuckirová,
advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno,
s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717.
Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.