1. Úvodní ustanovení

Při vstupu do prostoru Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora-zimní stadion Úvoz 55a (dále jen „areál“) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu. Pokud návštěvník s tímto návštěvním řádem nesouhlasí, je povinen okamžitě opustit prostory areálu. V opačném případě návštěvník vyjadřuje s návštěvním řádem svůj bezpodmínečný souhlas. Tento řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.


2. Vstup do areálu

Všem návštěvníkům je vstup do areálu povolen pouze v provozní době.
Vstup do prostoru areálu je možný pouze přes hlavní vchod (vrátnici).
Do placené zóny (to jsou prostory šaten, ledová plocha a střídačky) je vstup povolen jen s platnou nájemní smlouvou a klíčem od šatny, který si návštěvník vyzvedl ve vrátnici.
Doba pobytu na zimním stadionu začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním. Dětem do 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doba pobytu na zimním stadionu začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním.
Dětem do 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.


3. Vstupenky a placení vstupného – vstupenkový řád

Za pobyt na ledové ploše a v prostorech areálu je návštěvník povinen zaplatit vstupné dle platného ceníku vstupného.

Vstupné je návštěvníkům účtováno automatickým pokladním systémem(viz ceník.)

Vstupenky jsou:
- jednorázové na určitou dobu
- na základě smlouvy na dobu určitou

Pokladna umožní vstup jen s platnou vstupenkou či smlouvou. Návštěvník, který prochází pokladnou si odebere automaticky při placení doklad o zaplacení, který slouží jako kontrola pro případnou reklamaci při překročení koupeného časového limitu.

Návštěvník je povinen uschovat doklad o zaplacení pro kontrolu po celou dobu pobytu v areálu.
Za ztrátu klíče a otevření šatny je návštěvníkovi účtován manipulační poplatek 500,- Kč.

Jednorázové a celodenní vstupenky:

Platnost vstupenek je časově omezená dle podmínek uvedených v platném ceníku vstupného. Doba platnosti vstupenky je vyznačena na dokladu o zaplacení.

Návštěvník, který překročí stanovený časový limit je povinen před odchodem doplatek dle platného ceníku vstupného zaplatit.

Návštěvník, který požaduje vydání zlevněné vstupenky nebo permanentky, je povinen prokázat oprávněnost svého požadavku – starobní důchodci nad 65 let předložením občanského průkazu nebo jiného úředně vystaveného dokladu se zapsaným údajem o datu narození, starobní důchodci pod 65 let kopií důchodového výměru s dokladem totožnosti, osoby zdravotně tělesně postižené (ZTP) předložením příslušného průkazu.


4. Zakázané činnosti v areálu hokejové haly

V prostoru areálu je přísně zakázáno:

 • Vstupovat do prostor vyhrazených pro pracovníky areálu.
 • Vstup na ledovou plochu a střídačky bez bruslí (Výjimku z provozního řádu tvoří doprovod dítěte). Vstupovat do prostor určených opačnému pohlaví.
 • Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů.
 • Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím.
 • Kouření v celém areálu, vyjma míst k tomu určených (viditelně označených ).
 • Odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená a znečišťovat prostory areálu.
 • Ohrožování ostatních návštěvníků jiným nedbalým chováním.
 • Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (technické zázemí, oplocené venkovní prostory atd.)
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně mimo, užívat rozhlasových přijímačů, magnetofonů, používat přímotopů, vařičů nebo spotřebičů, které nejsou povoleny.
 • V prostorách sociálního zázemí a šaten používat otevřeného ohně, kouřit a konzumovat alkohol.
 • Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, rovněž tak do prostor rolby, zákaz koulování a házení sněhu.
 • Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, alkohol.
 • Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení, nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostatním zařízením.
 • Konzumovat potraviny na ledové ploše.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 • Je zakázáno sedat, nebo lézt po zábradlích umístěných v areálu.
 • Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách, tzn. vstupovat do technického zázemí v areálu.
 • Neoprávněně používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci a volat o pomoc bez vážné příčiny.
 • Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců areálu následkem je vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

5. Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu

Návštěvníci areálu jsou povinni dbát pokynů pořadatelů bruslení oznámeními a upozorněními vyvěšenými v areálu a řídit se jimi. Chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou a energiemi. Udržovat čistotu v areálu. Dbát o osobní bezpečnost.

Bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele, ukončujícího bruslení.

Po skončení doby vyhrazené pro bruslení a uplynutí doby nutné pro převlečení jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště. Používat mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby pouze ve sprchách a na WC.

Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci areálu.

Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Správa areálu si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře, návštěvníka z kluziště, případně i z celého areálu, v případě porušení provozního řádu haly. Toto vyloučení provádí hlavní pořadatel, jeho zástupce, nebo službu konající strojník, bez nároku na vrácení vstupného.

Za věci odložené mimo šatnu správa areálu neručí!


6.Vyloučení z návštěvy areálu

Vstup do areálu je zakázán:

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, infekčními kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem, bacilonosičům a osobám s otevřenými ranami.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti v niž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Zvířatům.
 • Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
 • Osobám nečistým, zahmyzeným nebo vzbuzujícím odpor.
 • Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Z areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů pracovníků areálu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo Městskou policii a Policii ČR.

7. Úrazy a škody – zodpovědnost

Škody a ztráty:

 • Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení areálu nebo na majetku třetích osob.
 • Za ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník povinen uhradit náhradu škody.
 • Doporučuje se nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.
 • Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě konající dozor nebo na vrátnici, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat vrátného, která provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.
 • Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu hokejové haly je trestné.
 • Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením hokejové haly.

První pomoc, úrazy:

 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned zdravotní dozor.
 • Za zajištění první pomoci v prostorách kluziště a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá službu konající dozor.
 • Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u dozoru kluziště)
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelně označené místo první pomoci u dozoru kluziště.
 • První pomoc je poskytována zdarma.
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají přísl. pracovníky kluziště a pomohou při poskytování první pomoci.
 • Lékárnička se nachází u dozoru konajícího službu a u strojníků.

8. Závěrečná ustanovení

Všeobecná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku.

Areál je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem s výjimkou WC, sprch a převlékáren. Nájemci se nad rámec návštěvního řádu řídí i příslušnými ustanoveními uzavřených nájemních smluv. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez nároku na vrácení vstupného. Přání a stížnosti, týkající se provozu areálu mohou být uplatněny v knize přání a stížností, která je uložena na vrátnici. Každý návštěvník po vstupu do areálu se zavazuje dobrovolně dodržovat všechna ustanovení tohoto návštěvního řádu.

Tísňová telefonní čísla: Nejdůležitější telefonní čísla

Rychlá záchranná služba (s lékařem): 155 - ohrožení života

Hasiči: 150

Policie ČR: 158

 

Za provozovatele hokejové haly Úvoz 55, Brno
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Dominikánská 2, 601 69 Brno
Ředitel