1. Úvodní ustanovení

 • Při vstupu do prostoru Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora (dále jen park) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu. Pokud návštěvník s tímto návštěvním řádem nesouhlasí, je povinen okamžitě opustit prostory parku. V opačném případě návštěvník vyjadřuje s návštěvním řádem svůj bezpodmínečný souhlas.
 • Tento řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.

2. Návštěvní doba parku

Březen – Květen 8:00 – 19:00 hod.

Září – Listopad 8:00 – 18:00 hod.

 • V měsících červen, červenec a srpen a v první polovině září je park součástí venkovního koupaliště a je zpřístupněn jen pro návštěvníky venkovního koupaliště.
 • Vstup do parku a pohyb po parku mimo návštěvní dobu je zakázán.

3. Užívání veřejného parku

 • Každý má právo vstupovat do veřejného parku a užívat jej k rekreaci a odpočinku a to způsobem a za podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.
 • Návštěvníci jsou povinní neprodleně odstranit každé znečištění, které způsobili sami nebo které způsobily osoby nebo zvířata v jejich péči.

4. Ve veřejném parku je zakázáno:

 • Vstupovat do míst, která budou označena orientační tabulkou vstup zakázán.
 • Vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.
 • Umisťovat prodejní, reklamní, informační nebo jiná zařízení s výjimkou zařízení veřejného parku.
 • Přemísťovat lavičky, odpadkové koše, herní prvky (vybavení dětských hřišť) a jiné vybavení parku.
 • Odkládat odpady mimo odpadkové koše.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Dopouštět se jednání, v jehož důsledku by mohlo dojít k poškození nebo znečištění veřejného parku.
 • Trhat či jinak poškozovat rostliny, stromy a keře. Vysazovat rostliny.
 • Vstupovat osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

5. Veřejné dětské hřiště

 • Hřiště je zřízeno pro děti do 14 let.
 • Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé, odpovědné osoby.
 •  Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé prvky.
 • V blízkosti dětského hřiště platí zákaz kouření.

6. Povinnosti návštěvníka

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny správce.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.

Porušení tohoto návštěvního řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.

Správce parku a hřiště:

Sportovní a rekreační areál Kraví hora – příspěvková organizace MČ Brno střed.

Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel: 543 216 434 – info

Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.

Za provozovatele Sportovní a rekreační areál Kraví hora ředitel Mgr. Evžen Hrubeš.